தலைமைச் செயலர்
தலைமைச் செயலர் திரு. அஸ்வனி குமார், இ.ஆ.ப.,
படங்கள் ஏதும்  இல்லை
மாவட்ட ஆட்சியர் & சிறப்பு செயலாளர்(வருவாய்) டாக்டர்.டி.அருண் இ.ஆ.ப.