மூடு

மாவட்டம் - ஒரு கண்ணோட்டம்

தலைமைச் செயலர்
தலைமைச் செயலர் திரு. அஸ்வனி குமார், இ.ஆ.ப.,
படங்கள் ஏதும்  இல்லை
மாவட்ட ஆட்சியர் & சிறப்பு செயலாளர்(வருவாய்) டாக்டர்.டி.அருண் இ.ஆ.ப.

உதவி எண்கள்

  • குடிமக்கள் குறை தீர் மையம் - 1077
  • சிறுவர் உதவி எண் - 1098
  • பெண்கள் உதவி எண் - 1091
  • குற்றங்களை தடுப்பவர் - 1090
  • மீட்பு மற்றும் நிவாரண ஆணையர் - 1070
உதவி அழைப்பு