மூடு

மக்கள் தொகை

2011 ஆண்டு மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின் படி

மக்கள்தொகை குறிப்பு தரவு
பரப்பு 294 Sq Km
வருவாய் துணை மாவட்டங்களின் எண்ணிக்கை  2
வருவாய் வட்டங்களின் எண்ணிக்கை 4
ஃபிர்க்காவின் எண்ணிக்கை 11
வருவாய் கிராமங்களின் எண்ணிக்கை 72
கிராமப் பஞ்சாயத்துகளின் எண்ணிக்கை 71
நகராட்சிகளின் எண்ணிக்கை 2
கொம்ம்யூன் பஞ்சாயத்துகளின் எண்ணிக்கை 5
மக்கள்தொகை கணக்கின் படி கிராமங்களின் எண்ணிக்கை 62