மூடு

இயற்கை / கண்ணுக்கினிய அழகு

Filter:
Botanical Garden, Puducherry

தாவரவியல் பூங்கா

வகை இயற்கை / கண்ணுக்கினிய அழகு

பாண்டிச்சேரி தோட்டம் மிகவும் பழமையான மரங்களையும், பெரிய வகை தாவரங்களையும் கொண்டிருக்கிறது.

வழிகாட்டுதல்