மூடு

தொகுதிகள்

வ.எண். சட்டமன்ற தொகுதிகள்
1 மண்ணாடிப்பட்டு
2 திருபுவனை (தனி)
3 ஊசுடு (தனி)
4 மங்கலம்
5 வில்லியனூர்
6 உழவர்கரை
7 கதிர்காமம்
8 இந்திராநகர்
9 தட்டாஞ்சாவடி
10 காமராஜ்நகர்
11 லாஸ்பேட்டை
12 காலாப்பட்டு
13 முத்தியால்பேட்டை
14 ராஜ்பவன்
15 உப்பளம்
16 உருளையன்பேட்டை
17 நெல்லித்தோப்பு
18 முதலியார்பேட்டை
19 அரியாங்குப்பம்
20 மணவெளி
21 ஏம்பலம் (தனி)
22 நெட்டப்பாக்கம் (தனி)
23 பாகூர்