மூடு

கிராமம் & ஊராட்சி

வில்லியனூர் வட்டாரம்

வ.எண்.  கிராமத்தின் பெயர்
1 மணலிபட்டு
2 செட்டிபட்டு
3 சுத்துக்கேணி
4 புதுகுப்பம்
5 காட்டேரி 
6 குப்பம்
7 தேத்தாம்பக்கம்
8 கொடாத்தூர்
9 கூனிசம்பட்டு
10 மண்ணாடிபட்டு
11 வாதானூர்
12 சோரப்பட்டு
13 வம்புப்பட்டு
14 செல்லிப்படு
15 சன்யாசிக்குப்பம்
16 கலிதீர்த்தால்குப்பம்
17 மதகடிபட்டு
18 திருபுவனை
19 திருவண்டார்கோயில்
20 சேதராபட்டு
21 கரசூர்
22 துத்திப்பட்டு
23 தொண்டமாநத்தம்
24 ராமநாதபுரம்
25 பிள்ளையார்குப்பம்
26 கூடப்பாக்கம்
27 உளவாய்க்கால்
28 ஊசுடு
29 அருகூர்
30 கீழூர்
31 சாத்தமங்களம்
32 மங்களம்
33 உருவையாரு
34 திருக்காஞ்சி
35 பெருங்கலூர்
36 மணகுப்பம்

அரியாங்குப்பம் வட்டாரம்

வ.எண். கிராமத்தின் பெயர்
1 திம்மநாயக்கன் பாளையம்
2 அபிஷேகப்பாக்கம்
3 தவளக்குப்பம்
4 பூர்ணாண்குப்பம்
5 மடுகரை
6 கரியமாணிக்கம்
7 ஏரிப்பாக்கம்
8 ஏம்பலம்
9 கோர்க்காடு
10 கரிக்கலாம்பாக்கம்
11 பண்டசோழநல்லூர்
12 நெட்டப்பாக்கம்
13 பனையடிக்குப்பம்
14 அரங்கனூர்
15 கிருமாம்பாக்கம்
16 பிள்ளையார்குப்பம்
17 சேலியமேடு
18 கடுவனூர்
19 கரையாம்புத்தூர்
20 மணமேடு
21 இருளன்சந்தை
22 பாகூர்
23 மணபட்டு
24 உச்சிமேடு
25 பரிக்கல்பட்டு
26 குருவிநத்தம்