மூடு

உதவி அழைப்பு

விவரங்கள் உதவி எண்
மாவட்ட ஆட்சியர் மற்றும் மாவட்ட நீதிபதி  1070
பிராந்திய ஆணையர் மற்றும் துணை ஆட்சியர் வடக்கு  1077
அவசர ஊர்தி (Ambulance) 102, 108
தீயணைப்பு 101
காவல் கட்டுப் பாட்டு அறை  100
குழந்தைகள் உதவி எண் 1098
பெண்கள் உதவி எண் 1091
சாலை விபத்துகள்  1073